Суеверија

Некои суеверија од македонскиот фолклор (дел од македонската википедија):

  • За несреќа се смета:
   • ако се истури сол на маса или на друга површина. Веднаш треба да се префрли малку од солта преку левото рамо за да се избегне несреќа.
   • ако на дрвото во вашиот двор стои гавран.
   • ако седите на ќошето на масата
   • ако младоженецот ја види својата невеста во фустанот пред свадбата
   • ако ви ”игра” левото око
   • ако се изнесуваат работи од домот навечер
   • скршено огледало (седум години несреќа)
   • удирањето со метла
   • отворањето на чадор во затворена просторија
  • За среќа се смета:
   • детелина со четири листа
   • потковица
   • ако најдете паричка на земја. Таа се зема и задржува за добра среќа.
   • ако ви “игра” десното око
   • белите влакна во косата за време на младоста
  • Кога некој ќе почине огледалата се покриваат со бели платна за духот на починатиот да не се зароби во нив
  • Кога некој се вселува на ново место или започнува бизнис во нова просторија на подот се фрлаат бонбони и железни пари за се да оди бериќетно или слатко.
  • Кога некој поаѓа на пат, оди да полага испит, итн. по него се фрла вода за да му оди лесно како што тече водата.
  • Кога прв пат правите нешто во годината, се вели „На здравје на живот“ за да ви оди добро.
  • Пајакот во домот означува пари
  • Ако ви се црвени образите, некој зборува нешто за вас
  • Ако ицкате, некој ве спомнува
  • Ако едно дете прескокне друго, другото дете нема да порасне. Првото дете треба да го одскокне другото за да тоа порасне.

Vocabulary (зборови)

Click on the Macedonian word to hear its pronunciation.
 • ако - conjunction - if
 • баксуз - noun - bad luck, unlucky person or thing
 • бел - adjective - white
 • бериќетно - adverb - profitably
 • бидејќи - conjunction - because
 • бизнис - noun - business, venture
 • бонбонa - noun - hard candy
 • веднаш - adverb - immediately
 • вели - verb - say, tell
 • види - verb - see
 • влакнo - noun - hair (folicle)
 • во - preposition - in, at, to
 • вода - noun - water
 • време - noun - time
 • вселува - verb - move in
 • гавран - noun - raven
 • година - noun - year
 • да - "to" between two verbs
 • двор - noun - yard
 • дел - noun - part
 • десeно - adjective - right (on the right)
 • дете - noun - child
 • детелина - noun - clover
 • добар - adjective - good
 • дом - noun - home
 • дрво - noun - tree
 • друг - adjective - another
 • дух - noun - ghost, spirit
 • еден - numeral - 1
 • железен - adjective - iron
 • живот - noun - life
 • за - preposition - for
 • задржува - verb - retain, hold on
 • зароби - verb - capture
 • затворен - adjective - closed
 • зборува - verb - speak, talk
 • здравје - noun - health
 • зема - verb - take
 • земја - noun - earth, ground
 • и - conjunction - and, also, too
 • игра - verb - play, twitch (for an eye)
 • избегне - verb - avoid
 • изнесува - verb - carry out(side)
 • или - conjunction - or
 • има - verb - have
 • испит - noun - exam
 • истури - verb - pour out
 • итн. - abbreviation - и така натаму - and so on, etc.
 • ицка - verb - hiccup
 • како - interrogative - how
 • кога - interrogative - when
 • коса - noun - hair
 • ќоше - noun - corner (dialectal)
 • лев - adjective - left (on the left)
 • лесно - adverb - easy
 • лист - noun - leaf
 • македонски - adjective - Macedonian
 • малку - adverb - a little, a few
 • маса - noun - table
 • место - noun - place
 • метла - noun - broom
 • младоженец - noun - groom
 • младост - noun - youth
 • на - preposition - on, at, to
 • навечер - adverb - in the evening
 • најде - verb - find
 • не - negation - no, not
 • невеста - noun - bride
 • некој - adjective - someone (masculine)
 • нема - verb - not have
 • несреќа - noun - misfortune, unlucky
 • нешто - noun - something
 • нов - adjective - new
 • образ - noun - cheek
 • огледало - noun - mirror
 • од - preposition - from
 • оди - verb - go
 • одскокне - verb - jump back over, jump away
 • означува - verb - mark, signify
 • око - noun - eye
 • отворање - noun - opening
 • пајак - noun - spider
 • пари - noun - money
 • паричка - noun - coin
 • пат - noun - road
 • платно - noun - cloth
 • по - preposition - along, alongside
 • поаѓа - verb - start off, head out
 • површина - noun - surface
 • под - noun - floor
 • покрива - verb - cover
 • полага - verb - take an exam
 • порасне - verb - grow up
 • потковица - noun - horseshoe
 • починат - noun - deceased
 • почине - verb - pass away, die
 • прави - verb - make, do
 • прв - adjective - first
 • пред - preposition - in front of, ahead, before
 • преку - preposition - across, over
 • прескокне - verb - jump over
 • префрли - verb - transfer
 • просторија - noun - room, space in a building
 • работа - noun - thing
 • рамо - noun - shoulder
 • свадба - noun - wedding
 • свој - adjective - one's own
 • cе - noun - everything
 • се смета - verb - is considered
 • cеди - verb - sit
 • седум - numeral - 7
 • cкршен - adjective - broken
 • слатко - adverb - sweetly
 • со - preposition - with
 • сол - noun - salt
 • спомнува - verb - mention
 • среќа - noun - luck
 • стои - verb - stand
 • суеверие - noun - superstition
 • таа - pronoun - she
 • тече - verb - flow
 • тоа - pronoun - it
 • треба - verb - should, needs to
 • удирање - noun - hitting
 • фолклор - noun - folklore
 • фрла - verb - throw
 • фустан - noun - dress
 • црвен - adjective - red
 • чадор - noun - umbrella
 • четири - numeral - 4
 • што - interrogative/conjunction - what, that