replica rolex

Некои суеверија од македонскиот фолклор (дел од македонската википедија):

  • За несреќа се смета:
   • ако се истури сол на маса или на друга површина. Веднаш треба да се префрли малку од солта преку левото рамо за да се избегне несреќа.
   • ако на дрвото во вашиот двор стои гавран.
   • ако седите на ќошето на масата
   • ако младоженецот ја види својата невеста во фустанот пред свадбата
   • ако ви ”игра” левото око
   • ако се изнесуваат работи од домот навечер
   • скршено огледало (седум години несреќа)
   • удирањето со метла
   • отворањето на чадор во затворена просторија
  • За среќа се смета:
   • детелина со четири листа
   • потковица
   • ако најдете паричка на земја. Таа се зема и задржува за добра среќа.
   • ако ви “игра” десното око
   • белите влакна во косата за време на младоста
  • Кога некој ќе почине огледалата се покриваат со бели платна за духот на починатиот да не се зароби во нив
  • Кога некој се вселува на ново место или започнува бизнис во нова просторија на подот се фрлаат бонбони и железни пари за се да оди бериќетно или слатко.
  • Кога некој поаѓа на пат, оди да полага испит, итн. по него се фрла вода за да му оди лесно како што тече водата.
  • Кога прв пат правите нешто во годината, се вели „На здравје на живот“ за да ви оди добро.
  • Пајакот во домот означува пари
  • Ако ви се црвени образите, некој зборува нешто за вас
  • Ако ицкате, некој ве спомнува
  • Ако едно дете прескокне друго, другото дете нема да порасне. Првото дете треба да го одскокне другото за да тоа порасне.
Click on the Macedonian word to hear its pronunciation.
 • ако - conjunction - if
 • баксуз - noun - bad luck, unlucky person or thing
 • бел - adjective - white
 • бериќетно - adverb - profitably
 • бидејќи - conjunction - because
 • бизнис - noun - business, venture
 • бонбонa - noun - hard candy
 • веднаш - adverb - immediately
 • вели - verb - say, tell
 • види - verb - see
 • влакнo - noun - hair (folicle)
 • во - preposition - in, at, to
 • вода - noun - water
 • време - noun - time
 • вселува - verb - move in
 • гавран - noun - raven
 • година - noun - year
 • да - "to" between two verbs
 • двор - noun - yard
 • дел - noun - part
 • десeно - adjective - right (on the right)
 • дете - noun - child
 • детелина - noun - clover
 • добар - adjective - good
 • дом - noun - home
 • дрво - noun - tree
 • друг - adjective - another
 • дух - noun - ghost, spirit
 • еден - numeral - 1
 • железен - adjective - iron
 • живот - noun - life
 • за - preposition - for
 • задржува - verb - retain, hold on
 • зароби - verb - capture
 • затворен - adjective - closed
 • зборува - verb - speak, talk
 • здравје - noun - health
 • зема - verb - take
 • земја - noun - earth, ground
 • и - conjunction - and, also, too
 • игра - verb - play, twitch (for an eye)
 • избегне - verb - avoid
 • изнесува - verb - carry out(side)
 • или - conjunction - or
 • има - verb - have
 • испит - noun - exam
 • истури - verb - pour out
 • итн. - abbreviation - и така натаму - and so on, etc.
 • ицка - verb - hiccup
 • како - interrogative - how
 • кога - interrogative - when
 • коса - noun - hair
 • ќоше - noun - corner (dialectal)
 • лев - adjective - left (on the left)
 • лесно - adverb - easy
 • лист - noun - leaf
 • македонски - adjective - Macedonian
 • малку - adverb - a little, a few
 • маса - noun - table
 • место - noun - place
 • метла - noun - broom
 • младоженец - noun - groom
 • младост - noun - youth
 • на - preposition - on, at, to
 • навечер - adverb - in the evening
 • најде - verb - find
 • не - negation - no, not
 • невеста - noun - bride
 • некој - adjective - someone (masculine)
 • нема - verb - not have
 • несреќа - noun - misfortune, unlucky
 • нешто - noun - something
 • нов - adjective - new
 • образ - noun - cheek
 • огледало - noun - mirror
 • од - preposition - from
 • оди - verb - go
 • одскокне - verb - jump back over, jump away
 • означува - verb - mark, signify
 • око - noun - eye
 • отворање - noun - opening
 • пајак - noun - spider
 • пари - noun - money
 • паричка - noun - coin
 • пат - noun - road
 • платно - noun - cloth
 • по - preposition - along, alongside
 • поаѓа - verb - start off, head out
 • површина - noun - surface
 • под - noun - floor
 • покрива - verb - cover
 • полага - verb - take an exam
 • порасне - verb - grow up
 • потковица - noun - horseshoe
 • починат - noun - deceased
 • почине - verb - pass away, die
 • прави - verb - make, do
 • прв - adjective - first
 • пред - preposition - in front of, ahead, before
 • преку - preposition - across, over
 • прескокне - verb - jump over
 • префрли - verb - transfer
 • просторија - noun - room, space in a building
 • работа - noun - thing
 • рамо - noun - shoulder
 • свадба - noun - wedding
 • свој - adjective - one's own
 • cе - noun - everything
 • се смета - verb - is considered
 • cеди - verb - sit
 • седум - numeral - 7
 • cкршен - adjective - broken
 • слатко - adverb - sweetly
 • со - preposition - with
 • сол - noun - salt
 • спомнува - verb - mention
 • среќа - noun - luck
 • стои - verb - stand
 • суеверие - noun - superstition
 • таа - pronoun - she
 • тече - verb - flow
 • тоа - pronoun - it
 • треба - verb - should, needs to
 • удирање - noun - hitting
 • фолклор - noun - folklore
 • фрла - verb - throw
 • фустан - noun - dress
 • црвен - adjective - red
 • чадор - noun - umbrella
 • четири - numeral - 4
 • што - interrogative/conjunction - what, that
soap2day