replica rolex

Идејата за промаја е типично балканска. Промаја е нешто слично на "draft" кога ветерот влегува во просторија од една страна и излегува од друга страна. Меѓутоа, старите велат дека не е добро да се седи на промаја бидејки човек може лесно да се разболи. И заради тоа во кола не треба да се отвораат прозорци од лева и десна страна, туку само од една: или лева или десна. Во куќа исто така не треба да се отвораат прозорци или врати од две страни за да не се направи промаја.

Click on the Macedonian word to hear its pronunciation.
 • балканска - adjective - Balkan
 • бидејки - conjunction - because
 • вели - verb - say, tell
 • ветер - noun - wind
 • влегува - verb - enter
 • во - preposition - in, at, to
 • врата - noun - door
 • да - to (between two verbs)
 • двa - numeral - 2
 • дека - conjunction - that
 • десен - adjective - right (on the right side)
 • добро - adverb - well
 • друг - adjective - another
 • еден - numeral - 1
 • за - preposition - for
 • заради - preposition - because of
 • и - conjunction - and, also, too
 • идеја - noun - idea
 • излегува - verb - exit
 • или - conjunction - or
 • ист - adjective - same
 • кога - interrogative - when
 • кола - noun - car (dialectal)
 • куќа - noun - house
 • лев - adjective - left
 • лесно - adverb - easy
 • меѓутоа - conjunction - however
 • може - verb - can, is able to
 • на - preposition - on, to, at
 • направи - verb - do, make
 • не - negation - not
 • нешто - noun - something
 • од - preposition - from
 • отвора - verb - open
 • прозорец - noun - window
 • промаја - noun - draft
 • просторија - noun - room, space in a building
 • разболи - verb - get sick, become ill
 • само - adverb - only
 • седи - verb - sit
 • слично - adverb - similarly
 • старите - noun - the elderly
 • страна - noun - side
 • сум - verb - to be
 • така - adverb - like so, in that way
 • типично - adverb - typically
 • тоа - pronoun - it
 • треба - verb - should, need to
 • туку - conjunction - but instead
 • човек - noun - man
soap2day