Introduction

In this 12-week course for children in elementary school, we'll learn to write the Macedonian cursive alphabet, which is the standard in Macedonia. The class is taught in Macedonian and so, the syllabus is also in Macedonian. The class also provides opportunities for practicing speaking and reading.

Прва недела

Оваа недела ќе се запознаеме и ќе ја повториме азбуката со печатни букви. Ќе провериме дали децата ги знаат сите печатни букви и дали добро читаат. Првата стрихотворба која ќе ја учиме е на темата: пишување. Ја позајмивме од учебникот Краснопис -Тетратка за убаво пишување од Светлана Јосифоска. Издавач е Просветно Дело - Скопје.

Пишувањето е како песна

Пишувањето е како песна,
убава и лесна.
Секој што го сака
ќе пишува без мака.

Пишувајте ги убаво
буквите наши,
краснопис негувајте
во тетратките ваши.

Втора недела

Оваа недела ќе научиме како се пишуваат три букви на ракописно: А, Д, и Т. Ќе вежбаме како се спојуваат буквите во зборови како да, таа, дата, и дада. За да вежбаме конверзација, ќе читаме и зборуваме за омилените овошја. Ако имаме време, ќе ја прочитаме оваа стихотворба за себичната крава (од е-списанието „Чудна шума“). За кое овошје се зборува? Дали ти го јадеш? Кои се личностите и каков е нивниот карактер? 

СЕБИЧНАТА КРАВА

од Румена Бужаровска

На дрво се качи себичната крава
за цреши да јаде. Без ништо да дава.
Помина зајко во шумската сенка
кога в око го удри од црешите семка.
О, како го фрасна! Ко фати да пече!
Но се прибра тој брзо и мирно ѝ рече:
„Што правите качена таму о, мадам?“
„Си седам јас сама и цреши си јадам.“
„Ама цреша ова не е. Ова е бука.“
„Си носам во канче” му рече и плукна.

Дополнителни ресурси:

Трета недела

Оваа недела ќе научиме како се пишуваат три букви на ракописно: С, З, и Е. Ќе вежбаме како се спојуваат буквите во зборови како се, за, сад, саат, зад, дете, даде, десет, и тазе. За да вежбаме конверзација, ќе читаме и зборуваме за омилениот зеленчук.

Дополнителни ресурси:

Четврта недела

Оваа недела ќе научиме како се пишуваат следните две букви на ракописно: П и Б. Ќе вежбаме како се спојуваат буквите во зборови како пет, пат, тапа, тебе, бебе, баба, без, бес, себе, итн. За да вежбаме конверзација, ќе продолжиме да читаме и зборуваме за јадења.

Дополнителни ресурси:

Петта недела


Шеста недела