replica rolex

Introduction

In this 12-week course for children in elementary school, we'll learn to write the Macedonian cursive alphabet, which is the standard in Macedonia. The class is taught in Macedonian and so, the syllabus is also in Macedonian. The class also provides opportunities for practicing speaking and reading.

Прва недела

Оваа недела ќе се запознаеме и ќе ја повториме азбуката со печатни букви. Ќе провериме дали децата ги знаат сите печатни букви и дали добро читаат. Првата стрихотворба која ќе ја учиме е на темата: пишување. Ја позајмивме од учебникот Краснопис -Тетратка за убаво пишување од Светлана Јосифоска. Издавач е Просветно Дело - Скопје.

Пишувањето е како песна

Пишувањето е како песна,
убава и лесна.
Секој што го сака
ќе пишува без мака.

Пишувајте ги убаво
буквите наши,
краснопис негувајте
во тетратките ваши.

Втора недела

Оваа недела ќе научиме како се пишуваат три букви на ракописно: А, Д, и Т. Ќе вежбаме како се спојуваат буквите во зборови како да, таа, дата, и дада. За да вежбаме конверзација, ќе читаме и зборуваме за омилените овошја. Ако имаме време, ќе ја прочитаме оваа стихотворба за себичната крава (од е-списанието „Чудна шума“). За кое овошје се зборува? Дали ти го јадеш? Кои се личностите и каков е нивниот карактер? 

СЕБИЧНАТА КРАВА

од Румена Бужаровска

На дрво се качи себичната крава
за цреши да јаде. Без ништо да дава.
Помина зајко во шумската сенка
кога в око го удри од црешите семка.
О, како го фрасна! Ко фати да пече!
Но се прибра тој брзо и мирно ѝ рече:
„Што правите качена таму о, мадам?“
„Си седам јас сама и цреши си јадам.“
„Ама цреша ова не е. Ова е бука.“
„Си носам во канче” му рече и плукна.

Дополнителни ресурси:

Трета недела

Оваа недела ќе научиме како се пишуваат три букви на ракописно: С, З, и Е. Ќе вежбаме како се спојуваат буквите во зборови како се, за, сад, саат, зад, дете, даде, десет, и тазе. За да вежбаме конверзација, ќе читаме и зборуваме за омилениот зеленчук.

Дополнителни ресурси:

Четврта недела

Оваа недела ќе научиме како се пишуваат следните две букви на ракописно: П и Б. Ќе вежбаме како се спојуваат буквите во зборови како пет, пат, тапа, тебе, бебе, баба, без, бес, себе, итн. Ќе ја прочитаме стихотворбата „Убавина“ од Ванчо Полазаревски (Топер, Скопје). Ќе одговориме на прашањата: Што е убавина за авторот? Дали и тебе ти се допаѓа? 

Убавина

И денес
сонце грее,
ладот лади,
се наоколу
со убавина се слади.

Дополнителни ресурси:

Петта недела

Оваа недела ќе научиме како се пишуваат следните три букви на ракописно: Ф, В, и У. Ќе вежбаме како се спојуваат буквите во зборови како фа, фасада, вест, девет, бев, уста, итн. Ќе ги повториме збоеовите за зеленчук и за делови од телото. Исто така ќе зборуваме за неколку македонски поговорки:

1. Јазикот коски нема а коски крши. 

2. Милоста милост носи.

Дополнителни ресурси:

Шеста недела

Оваа недела ќе научиме како се пишуваат следните три букви на ракописно: К, Ќ и Г. Ќе вежбаме како се спојуваат буквите во зборови како кафе, буква, кога, сега, веѓа, туѓ, итн. Ќе зборуваме за уште две македонски поговорки:

1. Кој учи, ќе научи.

2. Денешната работа не оставај ја за утре.

Дополнителни ресурси:

Седма недела

Оваа недела ќе ги повториме сите букви што сме ги научиле до сега. Потоа, ќе ја читаме стихотворбата „Ало амбуланта“ и ќе повториме имиња на делови на телото. Ќе зборуваме за тоа што ја боли куклата во стихотворбата.

Осма недела


soap2day