replica rolex

Македонците купуваат букети цвеќе со непарен број на цвеќиња кога тој букет се дава на живи луѓе, додека парен број на цвеќиња се носи на гробишта за мртвите. Така на пример три или пет цвета се носат на гости кај роднини и пријатели а пак четири или шест цвета се носат на гробишта.

Click on the Macedonian word to hear its pronunciation.
 • a пак - conjunction - whereas, while
 • број - noun - number
 • букет- noun - bouquet
 • гост - noun - guest
 • гробишта - noun - graveyard (plural noun)
 • дава - verb - give
 • додека - conjunction - while
 • жив - adjective - alive
 • за - preposition - for
 • и - conjunction - and, also
 • или - conjunction - or
 • кај - preposition - to or at (a person's house)
 • кога - interrogative - when
 • купува - verb - buy
 • луѓе - noun - people (plural noun)
 • македонeц - noun - Macedonian man
 • мртoв - adjective - dead
 • на - preposition - on, at
 • на пример - phrase - for example
 • непарен - adjective - odd (number)
 • носи - verb - carry, take
 • парен - adjective - even (number)
 • пет - numeral - 5
 • пријател - noun - friend
 • роднинa - noun - relative
 • со - preposition - with
 • така - adverb - like so, in that way
 • тој - pronoun - he
 • три - numeral - 3
 • цвеќе - noun - flower or flowers
 • цвет - noun - flower
 • четири - numeral - 4
 • шест - numeral - 6
soap2day